اهداف تجاری ایران و ترکیه را با شناسایی موانع محقق می‌کنیم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تلاش ما این است که با بررسی زمینه ها، شناسایی موانع و ارایه راهکارهای عملی به اهداف تجاری و اقتصادی تعیین شده بین ایران و ترکیه دست یابیم.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85199879/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85