امیرعبداللهیان کراچی را به مقصد تهران ترک کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – حسین امیرعبداللهیان پس از دیدار نهایی با همتای پاکستانی خود و جمع بندی مذاکرات دو روز گذشته، کراچی را به مقصد تهران ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189099/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF