امیرعبداللهیان: پول بلوکه‌ شده‌ای در هیچ کشوری نداریم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با بیان اینکه پول بلوکه‌ای شده‌ای در هیچ کشوری نداریم، گفت: می‌توانیم از دارایی‌هایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213209/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85