امیرعبداللهیان: هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با فیلیپین نداریم


تهران – آژانس خبری سیاست خارجیوزیر امور خارجه با ابراز علاقه مندی برای فعال شدن بیش از پیش دیپلماسی تهران و فیلیپین افزود: هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با کشور دوست فیلیپین نداریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235412/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85