امیرعبداللهیان: متناسب با رفتار اروپا گام‌های بعدی خود را تنظیم می‌کنیمامیرعبداللهیان: متناسب با رفتار اروپا گام‌های بعدی خود را تنظیم می‌کنیم
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه، مواضع فرانسه در تشویق اغتشاش در ایران را غیردوستانه خواند و گفت: ایران به دقت رفتار اتحادیه اروپا را تحت نظر داشته و متناسب با آن گام‌های بعدی خود را تنظیم خواهد کرد.منبع