امیرعبداللهیان: شراکت ایران و بریکس در حوزه حمل و نقل و کریدور شمال-جنوب آغاز شده است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت‌ ژئواستراتژیک و کم نظیر جغرافیایی شریکی مطمئن و موثر در همکاری‌های دو و چند جانبه می‌باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193219/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1