امیرعبداللهیان: زیارت اربعین نمونه موفق سیاست حسن همجواری است


بغداد – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه ایران گفت: ما زیارت اربعین را نمونه موفق سیاست حسن همجواری می دانیم و به فرصت‌های بزرگی که قبل از زیارت اربعین بر اساس اخلاق، معنویت، فرهنگ مشترک و تعاملات مردمی مهیا می شود، اهمیت زیادی قائل هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213801/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA