امیرعبداللهیان ریاض را به مقصد جده ترک کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه سفر خود به عربستان سعودی ریاض را به مقصد جده یکی دیگر از شهرهای پرجمعیت‌ و مهم عربستان ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202320/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF