امیرعبداللهیان: روابط ایران و صربستان مطلوب و رو به جلو است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در دیدار «گوران الکسیچ» قائم ‌مقام وزیر امور خارجه‌ صربستان با وی، روابط دو کشور را مطلوب و روبه‌جلو توصیف کرد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85190248/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA