امیرعبداللهیان: در جنگ اوکراین کنار هیچ یک از طرفین نبوده و نیستیم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه هیچ سند معتبری مبنی بر کاربرد پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین ارائه نشده است، گفت: در جنگ اوکراین کنار هیچ یک از طرفین برای تداوم جنگ نبوده و نیستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195144/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85