امیرعبداللهیان جده را به مقصد تهران ترک کرد


جده – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه پس از دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان سعودی، دقایقی پیش جده را به مقصد تهران ترک کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202656/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF