امیرعبداللهیان: توافق اخیر آزمون مجدد آمریکا است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آزادسازی دارایی‌های کشورمان، بخشی از تحقق دیپلماسی عزتمندانه است گفت: این مرحله از توافق، آزمون مجدد آمریکا نیز هست. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85200877/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA