امیرعبداللهیان: تردید و تاخیر در محکومیت اهانت به قرآن نشان‌دهنده استاندارد دوگانه است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه اهانت به قرآن را نقض حقوق بشر و تحریک به نفرت، خشونت و دشمنی نسبت به دو میلیارد مسلمان و تردید و تاخیر در محکومیت اینگونه اقدامات را نشان‌دهنده اعمال استاندارد دوگانه دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167030/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87