امیرعبداللهیان بر اهمیت مناسبات دوستانه با تاشکند تاکید کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه بر اهمیت مناسبات دوستانه با تاشکند تاکید و با توجه به خواست رؤسای جمهور ایران و ازبکستان برای ارتقای روابط، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تصریح کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228841/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF