امیرعبداللهیان بر اراده ایران برای توسعه مناسبات با الجزایر تاکید کرد + فیلم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس مجلس ملی الجزایر بر اراده تهران برای توسعه مناسبات با الجزیره در ابعاد مختلف تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206262/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF