امیرعبداللهیان: با همه کشورهای جهان همکاری می‌کنیم


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه گفت:‌ دولت آقای رئیسی دکترین سیاست خارجی متوازن را پیگیری می‌کند، البته ما با همه کشورهای جهان همکاری می کنیم، اما نگاه به همسایگان در اولویت استمنبع