امیرعبداللهیان: ایران در تکمیل روند مبارزه با تروریسم کنار سوریه قرار دارد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه بر لزوم احترام همه طرفها به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در تکمیل روند مبارزه با تروریسم همچنان در کنار سوریه قرار دارد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85216626/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87