امیرعبداللهیان: اوکراین سندی درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ ارائه کند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه گفت: قویا مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم و به مقامات اوکراین گفته‌ایم چنانچه سندی درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند.  منبع