امیرعبداللهیان از برنامه‌ریزی برای سفر رئیس جمهور به آفریقای جنوبی خبر داد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در دیدار وزیر خارجه آفریقای جنوبی با اشاره به برنامه ریزی‌های در حال انجام برای سفر رسمی دکتر رئیسی به آفریقای جنوبی، از همتای خود برای سفر به ایران دعوت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235406/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C