امیرعبداللهیان: آمریکا در تلاش برای حفظ هژمونی خویش است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه با بیان اینکه شاهد بازیگران جدیدی در صحنه بین‌المللی هستیم، گفت: آمریکا در تلاش برای حفظ هژمونی خویش است اما منطقه و دنیا بخوبی درک می‌کند که آمریکا نمی‌تواند هژمونی خود را اِعمال کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217407/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA