امیرعبداللهیان: آفریقای جنوبی از عضویت ایران در بریکس حمایت کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه ضمن تشریح ظرفیت های استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران در همکاری با بریکس گفت: از آفریقای جنوبی درخواست می‌شود از عضویت ایران در این گروه حمایت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194963/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF