امیرعبداللهیان: آسیا می‌تواند پارادایم جدیدی برای روابط بین‌الملل معرفی کند


تهران – آژانس خبری سیاست خارجیوزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه «مجمع گفت وگوی همکاری آسیا» گفت: تردیدی نیست تمدنهای غنی و کهن آسیایی ما را قادر می‌سازند پارادایم جدیدی برای روابط بین الملل مبتنی بر عدالت، فراگیری، گفت وگو، دوستی و چند جانبه گرایی را معرفی کنیم.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85234559/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84