امنیت و مقابله با تروریسم، محور نخستین نشست مشورت ایران، چین و پاکستان   


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – ایران، چین و پاکستان نخستین نشست مشورت سه جانبه را در زمینه امنیت و مقابله با تروریسم در پکن برگزار کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133760/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86