امضای سند برنامه‌ اقدامات اجرای توافقات روسای جمهور ایران و ازبکستان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در جریان برگزاری مذاکرات وبیناری، سند برنامه‌ اقدامات اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور را امضا کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213862/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86