اقدام اروپا سیاسی کردن حقوق بشر برای اهداف کوته بینانه است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین ضمن بیان اینکه سیاسی کردن حقوق بشر برای اهداف کوته بینانه بسیار واضح است، گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا تلاشی بیهوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152950/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA