اطلاعیه وزارت امور خارجه درباره تحویل و تحولات داخلی سفارت افغانستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت امورخارجه با رد برخی ادعاهای مطرح شده درباره تحویل و تحولات داخلی سفارت افغانستان در تهران، آنرا امری داخلی (مربوط به افغانستان) دانست و تاکید کرد که به هیچ عنوان به موضوع مزبور ورود نکرده است.منبع