اسلامی: نیازمند مهارت تبدیل علم و دانش به فناوری هستیم


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: تربیت نیروی انسانی بسیار مهم است و باید به حلقه مفقوده این حوزه یعنی مهارت تبدیل علم و دانش به فناوری توجه جدی شود چراکه نیازمند مهارت تبدیل علم و دانش به فناوری هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145318/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85