اسلامی: ایران در تولید رادیو دارو در زمره پنج کشور نخست جهان استاسلامی: ایران در تولید رادیو دارو در زمره پنج کشور نخست جهان است
تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه پس از کرونا روند صادرات رادیو داروها به ۹ کشور جهان از سر گرفته شده است، گفت: ایران در تولید رادیودارو جزو پنج کشور نخست جهان است.منبع