استقبال دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رابرت مالی از توافق تبادل زندانیان


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران و رابرت مالی نماینده ویژه سابق دولت بایدن در امور تهران از توافق تبادل زندانیان میان تهران – واشنگتن استقبال کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195395/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2