استقبال امیرعبداللهیان از ترسیم نقشه راه همکاری بلندمدت بین ایران و ژاپن


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن با استقبال از ترسیم نقشه راه همکاری بلندمدت بین دو کشور، بر ضرورت ارتقای روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشترک تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192363/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86