استفاده از زبان زور علیه ملت ایران ابزاری کارآمد نیست/تهران هرگز مذاکره را ترک نکرده است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت: آمریکا باید تاکنون فهمیده باشد که استفاده از زبان زور چه در قالب تحریم و چه به صورت تهدید علیه ملت ایران ابزاری کارآمد نیست البته قضاوت ما بر اساس اقدامات است و آنچه می‌تواند موجب جلب اعتماد ما شود تغییر این رفتار زورگویانه و عمل بر اساس تعهدات خواهد بود که آمریکا تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2