استاندار: استان مرکزی ظرفیت هاب صادراتی قهوه کنیا به سایر کشورها را دارد


اراک – آژانس خبری سیاست خارجی – استاندار مرکزی گفت: این استان با سرمایه‌گذاری مشترک، ظرفیت هاب صادراتی محصول قهوه کنیا به سایر کشورها را دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204443/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7