ارزیابی اقدام جدید آمریکا/ کنار گذاشتن رابرت مالی چه پیامی دارد؟


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – تغییر رابرت مالی این احتمال را تقویت می‌کند که دولت آمریکا برای دستیابی به توافقاتی با تهران مجبور به محدود کردن برخی افراد شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155474/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF