اذعان کاخ سفید به تداوم تحریمهای ضد ایرانی به بهانه حقوق بشر و روابط نظامی با روسیه


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اذعان کرد که واشنگتن به تحریم های ضد ایرانی به بهانه حقوق بشر و نیز روابط نظامی تهران – مسکو ادامه خواهد داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229504/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1