ادعاهای آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران تکرار عمدی یک دروغ بزرگ است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه در سالگرد بمباران هسته‌ای هیروشیما ادعاها و اتهامات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار عمدی یک دروغ بزرگ دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190745/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF