اداره کل خاورمیانه، به اداره کل غرب آسیا وزارت خارجه تغییر نام داد

محمدصادق فضلی، حدود دو ماه پیش در با حکم حسین امیر عبداللهیان به عنوان مدیرکل این اداره منصوب شد.

پیش از این، میرمسعود حسینیان، مدیرکل خاورمیانه را بر عهده داشت که وی نیز در حال حاضر به سمت مشاور وزیر منصوب شد.منبع

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، عنوان اداره کل خاورمیانه وزارت امورخارجه، به اداره کل غرب آسیا و شمال آفریقا تغییر پیدا کرد.