احضار جداگانه کارداران سفارت سوئد و دانمارک به وزارت امور خارجه


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارداران سفارت سوئد و دانمارک در پی ادامه توهین به ساحت مقدس و نورانی قرآن کریم در این کشورها به وزارت امور خارجه احضار شدند.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85204942/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87