اتحاد گروه دوستان دفاع از منشور ملل‌متحد در حفظ اعتبار و عملکرد حرفه‌ای این نهاد موثر است


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی – معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه، گفت: همبستگی و اتحاد گروه دغفاع از منشور ملل متحد در بازیابی و حفظ اعتبار، عملکرد حرفه ای و بی‌طرفانه این نهاد بین المللی در امور مختلف تاثیرگذار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235999/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF