آیت الله رئیسی روز ملی ارمنستان را به رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور تبریک گفت


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای فرارسیدن روز ملی ارمنستان را به رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور تبریک گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234628/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1