آمریکا می‌خواهد افغانستان تبدیل به منطقه بحرانی برای همسایگان شود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: در سیاست اشغالگران دیروز، ادامه بی‌ثباتی در افغانستان اهمیت دارد، چراکه این کشور باید تبدیل به یک منطقه بحرانی برای همسایگان شود، این در حالی است که کشورهای منطقه خواهان رفتن افغانستان به سمت ثبات، آرامش و سازندگی هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193215/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86