آمریکا متهمان ترور سردار سلیمانی را به ایران مسترد کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی، آمریکا را مطابق کنوانسیون ۱۹۷۳ ملزم به محاکمه و پیگرد متهمان ترور یا استرداد آنها به دولت زیان دیده دانست.منبع