آمریکا: به توافق هسته ای نزدیک نیستیم/ تبادل زندانیان از سایر موضوعات جداست


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما به هرگونه توافقی در زمینه هسته ای با ایران نزدیک نیستیم و موضوع تبادل زندانیان از سایر مسائل کاملا جدا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201465/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1