آمریکا برای حذف رقیبان خود، حکومت قبیله‌ای در افغانستان مستقر کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- دیپلمات پیشین ایران در افغانستان در دوسالگی تسلط طالبان بر این کشور می‌گوید: یکی از اهداف آمریکا از بازگشت طالبان به حکومت در افغانستان این بود که این کشور قلمرویی برای رقیبان خود نباشد به همین دلیل حکومت قبیله‌ای را در این کشور استقرار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200032/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1