آمادگی ایران برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با الجزایر در آینده نزدیک


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای الجزایری خود، روابط دو کشور را خوب و رو به گسترش ارزیابی کرد و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با الجزایر در آینده نزدیک خبر داد.منبع