آزادسازی پول‌های بلوکه شده گام مثبت دولت سیزدهم برای استیفای حقوق ملت است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: دولت بنای کار خود را بر آن گذاشته که بتواند روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را تا حد بسیار زیادی گسترش دهد و در این مسیر توفیقات قابل توجهی را هم به دست آورده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208070/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C