آثار سیاست همسایگی دولت سیزدهم؛ از رابطه صعودی با سعودی تا آمارهایی به نفع مردم


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- از روزی که تصمیم گرفته شد رابطه با جهان، از قالب تک‌بعدی آن خارج شود، دو سال می‌گذرد، دولت سیزدهم ادعای معجزه ندارد اما بی‌هیاهو مسیری صعودی، در رابطه با سعودی در پیش گرفته، تثبیت رابطه با قاهره را برنامه‌ریزی کرده و اجازه نداده است سوتفاهم‌ها ابزار سودجویی غرب در روابط تهران و همسایگانش تعریف شوند.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85211197/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C